Głównym celem Fundacji jest prowadzenie działalności kulturalnej i ochrony środowiska zmierzającej do promocji dziedzictwa kulturowego oraz wspieranie i rozpowszechnianie idei wprowadzania ogrodów do środowisk miejskich.

 

Celami Fundacji są również:

 • Upowszechnianie wiedzy o ziołach ze szczególnym uwzględnieniem lawendy, jej uprawy i zastosowaniu.
 • Inicjowanie i wspieranie projektów skupionych na ochronie dziedzictwa przyrodniczego i ochronie przyrody, będącej istotnym elementem kontekstu kulturowego wspólnoty lokalnej.
 • Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć oraz projektów lokalnych, służących powstawaniu i rozwojowi kultury, sztuki i nauki, tradycyjnych rzemiosł, twórczości ludowej i artystycznej.
 • Wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i inicjatyw lokalnych.
 • Inicjowanie i wspieranie współpracy interdyscyplinarnej między środowiskami naukowymi, artystycznymi i ekologicznymi.
 • Inicjowanie, wspieranie i promocja ludowej twórczości lokalnej, ziołolecznictwa i dawnych technik rzemieślniczych, produktów lokalnych i regionalnych.
 • Pomoc lokalnej społeczności w rozpowszechnianiu wytworów artystycznych, etnograficznych i rzemieślniczych.
 • Ochrona i promocja zdrowia, w tym także psychofizycznego dobrostanu ludzi i zwierząt, wspieranie i rozpowszechnianie Hortiterapi (terapii ogrodem).
 • Umacnianie świadomości ekologicznej, zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania, a także zdrowej żywności i zdrowych środków pielęgnacyjnych, środków czystości i środków do konserwacji materiałów naturalnych.
 • Działalność w zakresie ekonomii społecznej oraz działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej oraz zawodowej określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób, tj.: zatrudnienie co najmniej 50% osób bezrobotnych/osób z niepełnosprawnościami/ osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym/osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych lub/i zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 • Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Działalność charytatywna.
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 • Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
 • Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567).
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
 • Działalność na rzecz integracji cudzoziemców.
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
 • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.