Statut Fundacji Ogrody PrzyszłościPobierz statut

STATUT FUNDACJI OGRODY PRZYSZŁOŚCI

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja OGRODY PRZYSZŁOŚCI, zwana w dalszej części statutu Fundacją, została ustanowiona przez Monikę Laksa zwaną dalej „Fundatorem”, oświadczeniem woli wyrażonym w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Agatę Niełacną – Szopą w dniu 21.12.2020 roku (Repertorium A nr  3259/2020).

Fundacja działa na podstawie:

a) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach,

b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c) postanowień niniejszego Statutu.

Misją Fundacji jest dążenie do kulturowego, cywilizacyjnego, społecznego i gospodarczego rozwoju oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Fundacja posiada osobowość prawną.

Fundacja jest niezależną, niezwiązaną z żadną partią polityczną i grupą interesu organizacją.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.

Terenem działalności Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacji może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranym języku.

§ 3

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego..

§ 4

Fundacja może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Zarząd.

§ 5

Nazwa Fundacji brzmi Fundacja OGRODY PRZYSZŁOŚCI.

Fundacja może używać nazwy skróconej OGRODY PRZYSZŁOŚCI.

Fundacja posiada wyróżniający ją znak graficzny (logo). Fundacja używa również innych oznaczeń oraz pieczęci według wzoru przyjętego przez Zarząd Fundacji.

Rozdział II.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności kulturalnej i ochrony środowiska zmierzającej do promocji dziedzictwa kulturowego oraz wspieranie i rozpowszechnianie idei wprowadzania ogrodów do środowisk miejskich.

Celami Fundacji są również:

a) Upowszechnianie wiedzy o ziołach ze szczególnym uwzględnieniem lawendy, jej uprawy i zastosowaniu.

b) Inicjowanie i wspieranie projektów skupionych na ochronie dziedzictwa przyrodniczego i ochronie przyrody, będącej istotnym elementem kontekstu kulturowego wspólnoty lokalnej.

c) Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć oraz projektów lokalnych, służących powstawaniu i rozwojowi kultury, sztuki i nauki, tradycyjnych rzemiosł, twórczości ludowej i artystycznej.

d) Wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i inicjatyw lokalnych.

e) Inicjowanie i wspieranie współpracy interdyscyplinarnej między środowiskami naukowymi, artystycznymi i ekologicznymi.

f) Inicjowanie, wspieranie i promocja ludowej twórczości lokalnej, ziołolecznictwa i dawnych technik rzemieślniczych, produktów lokalnych i regionalnych.

g) Pomoc lokalnej społeczności w rozpowszechnianiu wytworów artystycznych, etnograficznych i rzemieślniczych.

h) Ochrona i promocja zdrowia, w tym także psychofizycznego dobrostanu ludzi i zwierząt, wspieranie i rozpowszechnianie Hortiterapi (terapii ogrodem).

i) Umacnianie świadomości ekologicznej, zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania, a także zdrowej żywności i zdrowych środków pielęgnacyjnych, środków czystości i środków do konserwacji materiałów naturalnych.

j) Działalność w zakresie ekonomii społecznej oraz działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej oraz zawodowej określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób, tj.: zatrudnienie co najmniej 50% osób bezrobotnych/osób z niepełnosprawnościami/ osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym/osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych lub/i zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

k) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

l) Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.

m) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

n) Działalność charytatywna.

o) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

p) Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.

q) Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567).

r) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

s) Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

t) Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

u) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

v) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

w) Działalność na rzecz integracji cudzoziemców.

x) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

y) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

z) Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

aa) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

bb) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

cc) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

dd) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

ee) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.

ff) Promocja i organizacja wolontariatu.

gg) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

hh) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności niepłatnej i odpłatnej poprzez:

Tworzenie, zakładanie oraz udostępnianie do użytku ogółu społeczeństwa ogrodów tematycznych, w szczególności plantacji i pól lawendowych.

Projektowanie i realizację ogrodów kieszonkowych w przestrzeniach miejskich i zabudowanych.

Organizowanie warsztatów rękodzielniczych z zastosowaniem lawendy.

Organizowanie i prowadzenie warsztatów, spotkań twórczych, kursów, szkoleń, konferencji, wystaw, pokazów, dyskusji z zakresu florystycznych, oraz programów edukacyjnych itp.

Organizowanie konsultacji indywidualnych.

Inicjowanie i promocję Terapii Ogrodem – Hortiterapia.

Animację społeczną i kulturalną oraz promocję i ochronę dziedzictwa kulturowego.

Inicjowanie działań edukacyjnych z zakresu rozwoju osobistego i społecznego jednostek i grup.

Organizowanie wyjazdów edukacyjnych i wypoczynkowych dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie diagnozy społecznej oraz programów badawczych związanych z celami fundacji.

Prowadzenie działalności artystycznej i happeningowej.

Współpracę ze środowiskami kultury, nauki, oświaty i służby zdrowia i innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju społecznego.

Organizowanie i realizację projektów artystycznych, rękodzielniczych.

Tworzenie warunków do aktywności społecznej i zawodowej oraz aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony praw grup zagrożonych dyskryminacją oraz równania szans.

Ekologię i ochronę dziedzictwa naturalnego.

Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu. 

Współdziałanie z twórcami, władzami, instytucjami, organizacjami i wszystkimi innymi zainteresowanymi działalnością Fundacji. 

Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Współpracę z osobami fizycznymi, prawnymi i innymi podmiotami, w tym m.in. z organizacjami, mediami, instytucjami publicznymi.

Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym opracowanie oraz publikowanie materiałów edukacyjnych.

Rewitalizację.

Promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym w pkt. 1-32 tejże ustawy.

Wszelkiego rodzaju formy wypoczynku.

Współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną, podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi.

Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych.

§ 8

Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Fundacja może realizować cele statutowe także poprzez członkostwo w instytucjach zrzeszających podmioty polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.

Rozdział III.

Działalność gospodarcza

§ 9

Prowadzenie działalności gospodarczej

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie:

a) PKD 01.29.Z – Uprawa pozostałych roślin wieloletnich;

b) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet;

c) PKD 47.99.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;

d) PKD 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;

e) PKD 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;

f) PKD 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;

g) PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

h) PKD 86.90.D – Działalność paramedyczna;

i) PKD 91.04.Z – Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody;

j) PKD 01.19.Z – Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie;

k) PKD 01.30.Z – Rozmnażanie roślin;

l) PKD 13.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;

m) PKD 16.24.Z – Produkcja opakowań drewnianych; 

n) PKD 16.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;

o) PKD 17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury; 

p) PKD 20.41.Z – Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących;

q) PKD 20.42.Z – Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;

r) PKD 20.53.Z – Produkcja olejków eterycznych;

s) PKD 32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;

t) PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

u) PKD 46.22.Z – Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin;

v) PKD 46.45.Z – Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;

w) PKD 47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów;

x) PKD 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;

y) PKD 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

z) PKD 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

aa) PKD 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych;

bb) PKD 56.30.Z – Przygotowanie i podawanie napojów;

cc) PKD 58.11.Z – Wydawanie książek;

dd) PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

ee) PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;

ff) PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

gg) PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych;

hh) PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;

ii) PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;

jj) PKD 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;

kk) PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;

ll) PKD 77.29.Z – Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;

mm) PKD 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;

nn) PKD 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

oo) PKD 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;

pp) PKD 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana;

qq) PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

rr) PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

ss) PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

tt) PKD 85.59.A – Nauka języków obcych;

uu) PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

vv) PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;

ww) PKD 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;

xx) PKD 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi;

yy) PKD 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;

zz) PKD 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;

aaa) PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

bbb) PKD 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych;

 ccc) PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nieklasyfikowanych;

ddd) PKD 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;

eee) PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Rozdział IV.

Majątek i przychody Fundacji

§ 10

Fundacja posiada fundusz statutowy, w skład którego wchodzi fundusz założycielski. 

Fundusz założycielski Fundacji stanowi kwota 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), na który składa się wpłata wnoszona przez Fundatora Fundacji – Monikę Laksa, z czego kwota 1000 zł (jeden tysiąc złotych) zostanie przeznaczona na działalność gospodarczą. 

Fundusz statutowy może zostać powiększony także o inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

Dochody Fundacji mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność statutową oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Fundacja.

§ 11

Przychody Fundacji

Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

a) darowizn, spadków i zapisów,

b) majątku Fundacji,

c) dotacji, grantów, subwencji oraz wszelkiego rodzaju innych środków publicznych;

d) zbiórek, dochodów z ofiarności publicznej i imprez publicznych,

e) odsetek,

f) dywidendy oraz zysków z akcji i udziałów,

g) odpłatnej działalności statutowej,

h) prowadzonej działalności gospodarczej;

i) innych wpływów prawem niezabronionych. 

Fundacja korzysta ze zwolnień podatkowych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Fundacja nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy fundatorów lub członków organów Fundacji, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału Fundacji (przedsiębiorstwa) jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Fundacja.

§ 12

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

§ 13

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. W przypadku wpisu Fundacji do KRS w drugiej połowie roku, pierwszy rok kalendarzowy obejmuje rok założenia Fundacji oraz kolejny.

§ 14

Majątek i dochody Fundacji nie mogą być:

a) wykorzystane do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do jej Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi wyżej wymienieni pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b) przekazywane na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c) wykorzystywane na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów Fundacji;

d) wykorzystywane do zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział V.

Władze fundacji

§ 15

Władzami Fundacji są:

a) Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”

b) Rada Fundacji zwana dalej „Radą”.

§ 16

Ilekroć w Statucie mowa jest o posiedzeniu, należy przez to rozumieć również komunikowanie się członków organów Fundacji za pomocą wideokonferencji lub innych środków porozumiewania się na odległość.

Ilekroć w Statucie mowa jest o podejmowaniu uchwał, należy przez to rozumieć również zbieranie głosów organów Fundacji za pomocą poczty elektronicznej. W tym przypadku głosy zbierane są odpowiednio przez Przewodniczącego Rady i Prezesa Zarządu.

Rada i Zarząd mogą przyjąć regulaminy określające sposób ich funkcjonowania.

Zarząd Fundacji

§ 17

Zarząd składa się z 1 do 3 osób.

Zarząd działa z powołania lub w ramach stosunku pracy. 

Zarząd Fundacji może powołać inne organy, w tym w szczególności Radę Fundacji oraz Komisję Rewizyjną. 

Zarząd Fundacji może powołać Radę Programową oraz Radę Konsultacyjno-Doradczą.

Zasady wynagradzania członków Zarządu i pracowników określa Prezes lub pełnomocnik powołany w tym celu przez Prezesa.

Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu.

Umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje Przewodniczący Rady Fundacji.

§ 18

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz we wszelkich czynnościach.

Do kompetencji Zarządu należy powołanie Rady Konsultacyjno-Doradczej, w skład której wchodzą pracownicy Fundacji oraz określenie limitów wynagrodzeń wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej Fundacji, tak aby nie przekraczały wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd Fundacji składający z jednego Członka Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu, powoływanego na pięcioletnią kadencję zgodnie z zapisami §21, z tym że pierwszy powołany Prezes Zarządu może pełnić funkcję bezterminowo. 

Zarząd Fundacji składający się z dwóch do trzech Członków i składa się z  Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, powoływanych na pięcioletnią kadencję zgodnie z zapisami §21, z tym że pierwszy powołany Prezes Zarządu może pełnić funkcję bezterminowo.  

Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

Fundator może być członkiem Zarządu, w tym Prezesem Zarządu.

Członek Zarządu, który nie wypełnia swoich obowiązków albo podejmuje działania sprzeczne ze statutem, może być odwołany przez Radę w drodze jednomyślnej uchwały.

Członkostwo w Zarządzie wygasa również w przypadku:

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady;

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

c) śmierci członka Zarządu;

§ 19

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:

a) reprezentowanie Fundacji za zewnątrz oraz zaciąganie zobowiązań,

b) sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych,

c) sporządzanie innych sprawozdań wymaganych przepisami prawa,

d) uchwalanie regulaminów,

e) powoływanie Rad Programowych w ramach akcji organizowanych przez Fundację, pełniących funkcje opiniodawcze i doradcze,

f) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

g) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

h) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach służących realizacji celów statutowych oraz działalności gospodarczej,

i) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

j) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

k) nadzór nad działalnością Fundacji.

§ 20

Sposób reprezentacji

Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz.

W przypadku Zarządu jednoosobowego Fundację reprezentuje Prezes Zarządu.

W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Zarządu może składać każdy Członek Zarządu jednoosobowo.

Członkowie Zarządu mogą ustanowić pełnomocnictwo ogólne, rodzajowe lub szczególne w zakresie swoich kompetencji.

§ 21

Wybór i odwołanie Członków Zarządu

Członków Zarządu, w tym prezesa i wiceprezesów powołuje, przy pierwszym powołaniu, Fundator w drodze uchwały.

Przy kolejnym powołaniu, Członków Zarządu powołuje Prezes, a w przypadku jego braku Fundator.  

Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą wyboru nowego zarządu lub upływu kadencji.

§ 22

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu lub członka Rady Fundacji. Jeśli pomimo wniosku Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia Zarządu uprawniony do jego zwołania jest każdy inny członek Zarządu lub członek Rady Fundacji.

Posiedzenia Zarządu powinny być zwoływane w sposób zapewniający skuteczne poinformowanie o posiedzeniu każdego członka Zarządu (np. pisemnie, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do członka Zarządu).

Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie lub przez komunikatory internetowe, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Rada Fundacji

§ 23

Rada jest organem o uprawnieniach doradczych i kontrolnych. Rada stanowi statutowy kolegialny organ doradczy i kontrolny odrębny od Zarządu, jako organu zarządzającego, i niepodlegający Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

Do zadań Rady należy:

a) przeprowadzanie minimum raz w roku kontroli całokształtu działalności Fundacji;

b) ocena pracy Zarządu Fundacji;

c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji;

d) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

Rada w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do:

a) żądania od Zarządu przedstawiania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;

b) dokonywania kontroli finansowej Fundacji.

§ 24

Rada składa się z 1 – 3 członków i jest wybierana na czas nieokreślony.

Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji powołuje Rada Fundacji po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu.

Rada wybiera ze swojego grona na dwuletnią kadencję Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w posiedzeniach Rady, w tym kosztów podróży.

Przewodniczącym można być więcej niż jedną kadencję.

Prezydencja ustaje z chwilą: 

a) rezygnacji zgłoszonej pisemnie na ręce Rady;

b) śmierci Przewodniczącego Rady;

c) odwołania przez Radę;

d) prawomocnego skazującego wyroku sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą:

a) rezygnacji z członkostwa, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady;

b) śmierci członka;

c) odwołania przez Radę;

d) prawomocnego skazującego wyroku sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

Odwołanie członka Rady może nastąpić w szczególności w przypadku:

a) choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolności do sprawowania funkcji członka Rady;

b) niewykonywania lub nienależytego wykonywania funkcji członka Rady;

c) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

Odwołanie członka Rady następuje w trybie głosowania przy bezwzględnej większości głosów. 

§ 25

Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

Przewodniczący Rady zwołuje zebrania z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.

Przewodniczący Rady Fundacji pozostaje w stałych kontaktach z Zarządem Fundacji.

Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach lub poza posiedzeniami w głosowaniu pisemnym, w formie uchwał przyjmowanych, o ile Statut nie stanowi inaczej, zwykłą większością głosów przy obecności lub przy udziale co najmniej 2/3 składu. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Dla rozpatrzenia spraw pilnych posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym przez każdego z członków Rady z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Zarządu bądź Fundatora. Nadzwyczajne posiedzenie Rady powinno być zwołane nie później niż w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia wniosku.

Rozdział VI.

Zmiana statutu oraz celów fundacji

§ 26

Procedura

Zmiany statutu dokonuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.

Zmiana statutu może dotyczyć całości statutu, w tym w szczególności celów statutowych, sposobów realizacji celów statutowych oraz może powołać inne organy oraz określić ich kompetencje.

Zarząd dokonuje zmiany statutu w drodze uchwały zwykłą większością głosów. 

Rozdział VII.

Likwidacja fundacji lub połączenie z inną fundacją

§ 27

Właściwość organów

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywniejszego realizowania swoich celów statutowych. 

Do podjęcia decyzji w sprawie likwidacji Fundacji, połączenia z inną Fundacją stosuje się odpowiednio postanowienia §26 ust. 1–3. 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przeznaczony na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji pozarządowej o zbliżonych celach. Decyzja w sprawie przeznaczenia środków finansowych lub majątku Fundacji podejmowana zostaje zgodnie z ust. 4. 

Rozdział VIII.

Postanowienia końcowe

§ 28

Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejonowy.

Statut został przyjęty dnia 21.12.2020 r.